Оценка за съвместимост

Оценката за съвместимостта се изготвя се в съответствие с разпоредбите на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Приета с ПМС № 201 от 31 август 2007 г.) (Обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г.)

На Оценка за съвместимост се подлагат планове, програми, проекти и инвестиционни предложения, които не са непосредствено свързани или необходими за управлението на защитените зони и които поотделно или във взаимодействие с други такива могат да окажат значително отрицателно въздействие върху защитените зони.

На Оценка за съвместимост по реда на глава втора или трета се подлагат:

 • планове, програми, инвестиционни предложения или техни изменения или разширения, попадащи в обхвата на глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС);
 • планове, програми, инвестиционни предложения или техни изменения или разширения извън обхвата на глава шеста от ЗООС, попадащи изцяло или отчасти в границите на защитени зони и свързани с промяна на предназначението и/или начина на трайно ползване на имота;
 • планове, програми, проекти и инвестиционни предложения, които са в съответствие с параметрите на планове, програми и проекти от по-висока степен, на които е извършена Оценка за съвместимост и за които в крайния акт от процедурата по реда на глава втора или трета е поставено условие, изискващо изрично провеждането на оценка за съвместимост.

Компетентни органи за издаване на решения в процедурата по Оценка за савместимост са:

Министърът на околната среда и водите за:

 • планове, програми, проекти или инвестиционни предложения, които не са включени в приложения № 1 и 2 към ЗООС и попадат в обхвата на две или повече регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ);
 • инвестиционни предложения за изграждане на нови обекти или за разширение на съществуващи, които не са включени в приложения № 1 и 2 към ЗООС и попадат изцяло или отчасти в защитена територия по Закона за защитените територии(ЗЗТ);
 • проекти, когато се одобряват от централните органи на изпълнителната власт и от Народното събрание;

Директорът на съответната РИОСВ - във всички останали случаи.


Критерите за определяне степента на въздействие на планове, програми и инвестиционни предложения върху защитените зони за:

 • Пълна характеристика на плановете, програмите и инвестиционните предложения.
 • Характеристики на други планове, програми и инвестиционни предложения, съществуващи и/или в процес на разработване или одобряване, които в съчетание с оценяваните могат да окажат неблагоприятно въздействие върху защитените зони;
 • Характеристики на защитената зона - предмет и цели на опазване.
 • Област на въздействие - типове природни местообитания, местообитания и популации на видовете.
 • Степен на въздействия върху типове природни местообитания - предмет на опазване на защитените зони.
 • Степен на въздействия върху местообитания и популации на видовете - предмет на опазване на защитените зони.
 • Въздействия върху природозащитните цели и целостта на защитените зони.
 • Възможни смекчаващи и/или възстановителни мерки.
 • Наличие на алтернативни решения и свързаните с тях възможности за промени на плановете, програмите и инвестиционните предложения.
 • Наличие на причини от първостепенен обществен интерес за реализирането на плановете, програмите и инвестиционните предложения.
 • Предложени компенсиращи мерки.

Оценка за съвместимостта се прилага също и за планове, програми и и инвестиционни предложения извън границите на Защитените зони, когато попадат в обхвата на Приложения № 1 и 2 на ЗООС.

 

Последни новини


Warning: Creating default object from empty value in /home/mp3yeeux/ekomodel.eu/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/mp3yeeux/ekomodel.eu/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/mp3yeeux/ekomodel.eu/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/mp3yeeux/ekomodel.eu/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/mp3yeeux/ekomodel.eu/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Популярно


Warning: Creating default object from empty value in /home/mp3yeeux/ekomodel.eu/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home/mp3yeeux/ekomodel.eu/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home/mp3yeeux/ekomodel.eu/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home/mp3yeeux/ekomodel.eu/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home/mp3yeeux/ekomodel.eu/modules/mod_mostread/helper.php on line 79