Екологична оценка

Екологичната оценка дава представа за очакваните промени, които ще настъпят в околната среда от изпълнението на инвестиционните намерения, заложени в планове и програми.

Целта е да се осигури високо ниво на защита на околната среда чрез определяне на очакваното въздействие от дейностите, предмет на стратегическото планиране.
Извършването на Екологичната оценка е задължително за плановете и програмите чл. 85, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда в областите:

 • селско стопанство
 • горско стопанство
 • рибарство
 • транспорт
 • енергетика
 • управление на отпадаците
 • управление на водните ресурси
 • промишленост
 • добив на подземни богатства
 • електронни съобщения
 • туризъм
 • устройствено планиране
 • земеползване,

когато тези планове и програми очертават рамката за бъдещото развитие на инвестиционни предложения съгласно Приложение № 1 и 2 на ЗООС.


Планове и програми отнасящи се до посочените области, но на местно равнище и върху малки територии и изменения на цитираните по-горе планове и програми се оценяват, когато при прилагането им се очакват значителни въздействия върху околната среда.

Необходимостта от Екологична оценка за предложен план и програма или за тяхно изменение се преценява с решение на компетентният орган:

 

 • Министъра на околната среда и водите
 • Директора на съответната РИОСВ.

Процедурата, описваща условията и реда за изготвяне на Екологична оценка на планове и програми е разписана в Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Приета с ПМС № 139 от 24 юни 2004 г.) (Загл. изм., ДВ, бр. 3 от 2006 г.) (Обн., ДВ, бр. 57/2004 г.; изм. и доп., бр. 3/2006 г.)

В резултат от провеждането на процедурата по Екологична оценка се издава становище от компетентния орган, който е:

 • За плановете и програмите, одобрявани от централните органи на изпълнителната власт и от Народното събрание - министърът на околната среда и водите;
 • За плановете и програмите, одобрявани от териториалните органи на изпълнителната власт или от общинския съвет - директорът на съответната регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) или министърът на околната среда и водите в обхвата на тяхната компетентност.


ECOMODEL предлага експертни консултантски услуги свързани с процедурата по извършване на Екологична оценка, съгласно Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (ЕО), включващи:

 • Изготвяне на писмено искане за преценяване на необходимостта от Екологична оценка по чл. 8 от Наредбата.
 • Изготвяне на Доклад за екологична оценка съгласно чл. 16 и 17 от Наредбата.
 • Участие при разработването на схемата и провеждането на консултации с обществеността, заинтересувани органи и трети лица, които има вероятност да бъдат засегнати от плана.
 • Участие в организирането и провеждането на обществено обсъждане на Доклада за ЕО.
 

Последни новини


Warning: Creating default object from empty value in /home/mp3yeeux/ekomodel.eu/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/mp3yeeux/ekomodel.eu/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/mp3yeeux/ekomodel.eu/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/mp3yeeux/ekomodel.eu/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/mp3yeeux/ekomodel.eu/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Популярно


Warning: Creating default object from empty value in /home/mp3yeeux/ekomodel.eu/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home/mp3yeeux/ekomodel.eu/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home/mp3yeeux/ekomodel.eu/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home/mp3yeeux/ekomodel.eu/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home/mp3yeeux/ekomodel.eu/modules/mod_mostread/helper.php on line 79