Оразмеряване на санитарно - охранителни зони - СОЗ

Проучване, проектиране, учредяване, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони (СОЗ) около водоизточници и съоръжения за:
1.  питейно-битово водоснабдяване от повърхностни води;
2.  питейно-битово водоснабдяване от подземни води;
3.  минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди.

НАРЕДБА № 3 от 16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди.


Санитарно-охранителните зони осигуряват:

1.  физическа охрана на водоизточника и/или съоръжението;
2.  защита срещу постъпване на замърсители във водоизточниците;

 

Проучване и ползване на подземни води

Разрешително за водовземане и ползване на подземен воден обект се издава на:

 • юридически лица;
 • еднолични търговци;
 • земеделски производители само за напояване;

Разрешително се издава за:

 • водовземане от сондаж, тръбен кладенец, шахтов кладенец, кладенец тип Раней, извор;
 • водовземане и изграждане на сондажи, тръбни кладенци, шахтови кладенци;
 • за реинжекция на води в подземните води и изкуствено подхранване на хоризонти;
 

Екологична оценка

Екологичната оценка дава представа за очакваните промени, които ще настъпят в околната среда от изпълнението на инвестиционните намерения, заложени в планове и програми.

Целта е да се осигури високо ниво на защита на околната среда чрез определяне на очакваното въздействие от дейностите, предмет на стратегическото планиране.
Извършването на Екологичната оценка е задължително за плановете и програмите чл. 85, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда в областите:

 • селско стопанство
 • горско стопанство
 • рибарство
 • транспорт
 • енергетика
 • управление на отпадаците
 • управление на водните ресурси
 • промишленост
 • добив на подземни богатства
 • електронни съобщения
 • туризъм
 • устройствено планиране
 • земеползване,

когато тези планове и програми очертават рамката за бъдещото развитие на инвестиционни предложения съгласно Приложение № 1 и 2 на ЗООС.

 

Оценка на балансови запаси при разработване на находища

  Естественото натрупване на полезни минерали и скали в недрата на Земята, разработването на които при дадена степен на развитие е целесъобразно, се нарича находище на полезно изкопаемо.
  Полезните изкопаеми се срещат в прородата в твърдо, течно и газообразно състояние.
  Разработването на полезните изкопаеми се предшества от проучване на находищата. Дейностите, които се извършват с цел да се намери, проучи и оцени дадено находище на полезно изкопаемо, се наричат геолого-проучвателни работи.
  Геолого-проучвателния процес може да бъде разделен на три стадия, като рязка граница между отделните стадии не може да се постави - те постепенно преминават един в друг. Работите, които се извършват с цел да се намери находището на полезно изкопаемо, се наричат търсене. След като находището бъде намерено, е необходимо да се определят елементите на залягането му, качеството на полезното изкапаемо и количеството на запасите. Тези дейности се наричат проучвателни работи. В зависимост от детайлността и пълнотата на изучаване на находището, проучвателните работи се разделят на предварително проучване и
детайлно проучване.

 

Разрешителни по Закона за водите

Повърхностни води

 1. Процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект
 2. Процедура за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект
 3. Процедура за издаване на рарешително за ползване на повърхностен воден обект за заустване на отпадъчни води

Подземни води

 1. Процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води

Процедури за учредяване на санитарно-охранителна зона

 

Оценка за съвместимост

Оценката за съвместимостта се изготвя се в съответствие с разпоредбите на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Приета с ПМС № 201 от 31 август 2007 г.) (Обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г.)

На Оценка за съвместимост се подлагат планове, програми, проекти и инвестиционни предложения, които не са непосредствено свързани или необходими за управлението на защитените зони и които поотделно или във взаимодействие с други такива могат да окажат значително отрицателно въздействие върху защитените зони.

На Оценка за съвместимост по реда на глава втора или трета се подлагат:

 • планове, програми, инвестиционни предложения или техни изменения или разширения, попадащи в обхвата на глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС);
 • планове, програми, инвестиционни предложения или техни изменения или разширения извън обхвата на глава шеста от ЗООС, попадащи изцяло или отчасти в границите на защитени зони и свързани с промяна на предназначението и/или начина на трайно ползване на имота;
 • планове, програми, проекти и инвестиционни предложения, които са в съответствие с параметрите на планове, програми и проекти от по-висока степен, на които е извършена Оценка за съвместимост и за които в крайния акт от процедурата по реда на глава втора или трета е поставено условие, изискващо изрично провеждането на оценка за съвместимост.
 

Оценка на въздействието върху околната среда - ОВОС

Оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/ се извършва на инвестиционни предложения /ИП/ за строителство, дейности и технологии по приложения № 1 и 2 на ЗООС или техни изменения или разширения, при реализацията на които са възможни значителни въздействия върху околната среда.

Задължително се извършва ОВОС на ИП за строителство, дейности и технологии:

 • по приложение № 1 на ЗООС;
 • с трансгранично въздействие върху околната среда по приложение № 1 към чл.2 от Конвенцията по ОВОС в трансграничен контекст.

Необходимостта от извършване на ОВОС се преценява за:

 

Последни новини


Warning: Creating default object from empty value in /home/mp3yeeux/ekomodel.eu/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/mp3yeeux/ekomodel.eu/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/mp3yeeux/ekomodel.eu/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/mp3yeeux/ekomodel.eu/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/mp3yeeux/ekomodel.eu/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Популярно


Warning: Creating default object from empty value in /home/mp3yeeux/ekomodel.eu/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home/mp3yeeux/ekomodel.eu/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home/mp3yeeux/ekomodel.eu/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home/mp3yeeux/ekomodel.eu/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home/mp3yeeux/ekomodel.eu/modules/mod_mostread/helper.php on line 79