Съгласувателни процедури за дейности в защитени зони по Натура 2000

Съгласувателни процедури за дейности в защитени зони по Натура 2000 се извършват на:

  • планове, програми, проекти и инвестиционни предложения или техни изменения или разширения, попадащи изцяло или частично в защитени зони по Натура 2000 и свързани с промяна на предназначението и/или начина на трайно ползване;
  • планове, програми, проекти и инвестиционни предложения или техни изменения или разширения, попадащи в обхвата на гл. VІ от ЗООС;

Условията и редът за извършване на оценката са уредени в Наредба по чл. 31а от Закона за биологичното разнообразие.

 

Тъй като "Натура 2000" включва и имоти - частна собственост, ние ще ви помогнем чрез:

  • проверка - попада ли имотът ви в защитена зона;
  • консултация по допустимостта на плана, програмата, проекта или инвестиционното предложение спрямо режима на дейностите в защитените зони;
  • изготвяне на уведомление до компетентния орган;
  • изготвяне на доклад за оценка на степента на въздействие на плана, програмата, проекта или инвестиционното предложение върху защитените зони;
  • изготвяне на екологична оценка;
  • изготвяне на оценка за степента на въздействие върху предмета на защита в Зоните по Натура 2000.