Съгласувателни и разрешителни режими за дейности с отпадъци

Разрешение или регистрационен документ за извършване на дейности с отпадъци се издават на:

  • физически или юридически лица, регистрирани като търговци по българското или по националното си законодателство;
  • държавни и общински предприятия, сдружения на общини;
  • кооперации;
  • бюджетни предприятия по см. на §1, т.1 от ДР на Закона за счетоводството.

Разрешение по чл. 37 от ЗУО се издава за извъшване на дейности по:

  • оползотворяване и/или обезвреждане на отпадъци, включително предварително третиране преди оползотворяване и/или обезвреждане.

Регистрационен документ по чл. 52, ал.1 от ЗУО се издава за дейности по:

  • събиране и транспортиране на отпадъци по смисъла на § 1, т. 18 и 19 от ДР на ЗУО;
  • съхраняване на неопасни отпадъци, попадащо в обхвата на операция, обозначена с код И 13 по смисъла на §1, т.17, буква "н" от ДР на ЗУО