Разрешителни по Закона за водите

Повърхностни води

  1. Процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект
  2. Процедура за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект
  3. Процедура за издаване на рарешително за ползване на повърхностен воден обект за заустване на отпадъчни води

Подземни води

  1. Процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води

Процедури за учредяване на санитарно-охранителна зона