Проучване и ползване на подземни води

Разрешително за водовземане и ползване на подземен воден обект се издава на:

 • юридически лица;
 • еднолични търговци;
 • земеделски производители само за напояване;

Разрешително се издава за:

 • водовземане от сондаж, тръбен кладенец, шахтов кладенец, кладенец тип Раней, извор;
 • водовземане и изграждане на сондажи, тръбни кладенци, шахтови кладенци;
 • за реинжекция на води в подземните води и изкуствено подхранване на хоризонти;
 • когато имота на физическо лице попада в СОЗ на находище на минерална вода и обекти за добив на уран;

Не се издава разрешително, а само писмено уведомление на БД за изграждане на кладенци за лични нужди, хидрогеоложки проучвания, при незначителна промяна в издадено разрешително, реконструкция на кладенец, изграждане на мониторингови пунктове. Кандидатът подава справка до съответната Басейнова Дирекция 30 дена преди започване на дейностите, която съдържа-местоположение, обем и характер на дейността, мерки, които се предвиждат за опазване на водите и водния обект, срок за изпълнение на дейността;

За издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез нови водовземни съоръжения, кандидата подава до Басейнова дирекция заявление с приложена към него обосновка на водовземането, която включва;

 1. Хидрогеоложки доклад за извършени стари хидрогеоложки проучвания в района на проучвателната площадка;
 2. Проект за изграждане на водовземно съоръжение;
 3. Проект за водовземане, изпълнен на база резултатите от хидрогеоложкия доклад;
 4. Обосновка на необходимите водни количество, разработена въз основа на действащи нормативни актове в областа на водоснабдяването.

Басейнова дирекция преглежда документацията и се произнася с мотиви за разрешително или отказ в 20 дневен срок, като се позовава на чл.62, ал.1. При необходимост от допълнителна информация в документацията се дават два месеца за допълване. Неспазването на този срок води до закриване на процедурата. Ако преценката по чл.62, ал.1 е отрицателна се издава веднага решение за отказ за издаване на разрешително (чл.61, ал.5). За извършване на преценката по чл.62, ал.1, т.3 се иска становище от РИОСВ или МОСВ.

След приключване на дейностите по предходния параграф, в 20 дневен срок се изготвя съобщение до общината. Съобщението се праща и на засегнати титуляри на вече издадени разрешителни с изменението на техните параметри. Съобщението се изпраща и на заявителите, когато в него са поставени условия за изпълнение (чл.62а, ал.1, т.6). След 14 дневен срок на обявяване в нов 14 дневен срок се издава разрешителното, а в 7 дневен срок се изпраща на титуляра, общината и МОСВ заедно с писмената преценка;

В срока на действие на разрешителното се изпълняват условията в разрешителното, свързани с изграждането на ново водовземно съоръжение, извършване на опитно-филтрационни изследвания и химично опробване на добитата подземна вода.

Изготвят се документи, свързани с приемане на кладенеца. Назначава се комисия от Директора на БД. Кладенецът се приема, съставя се протокол, след което Басейнова Дирекция издава Решение за изменение на издаденото разрешително, което включва актуалните параметри.