Оразмеряване на санитарно - охранителни зони - СОЗ

Проучване, проектиране, учредяване, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони (СОЗ) около водоизточници и съоръжения за:
1.  питейно-битово водоснабдяване от повърхностни води;
2.  питейно-битово водоснабдяване от подземни води;
3.  минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди.

НАРЕДБА № 3 от 16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди.


Санитарно-охранителните зони осигуряват:

1.  физическа охрана на водоизточника и/или съоръжението;
2.  защита срещу постъпване на замърсители във водоизточниците;


3.  гарантиране на проектното количество и качеството на водите във водовземните съоръжения за срока на действие на разрешителното за водоползване;
4.  запазване на водоизточника в състояние, позволяващо ползването му за питейни цели от бъдещите поколения.

 

Санитарно-охранителните зони се състоят от три пояса:


1.  най-вътрешен пояс I (Санитарно-охранителна зона пояс 1)- за строга охрана непосредствено около водоизточника и/или съоръжението от човешки дейности, които могат да увредят ползваната вода;
2.  среден пояс II  (Санитарно-охранителна зона пояс 2) - за охрана на водоизточника от:
а) замърсяване с химични, биологични, бързо разпадащи се, лесно разградими и силно сорбируеми вещества;
б) дейности, водещи до намаляване на ресурсите на водоизточника и/или проектния дебит на водовземното съоръжение;
в) други дейности, водещи до влошаване качествата на добиваната вода и/или състоянието на водоизточника;
3.  външен пояс III (Санитарно-охранителна зона пояс 3) - за охрана на водоизточника от:
а) замърсяване с химични, бавно разпадащи се, трудно разградими, слабо сорбируеми и несорбируеми вещества;
б) дейности, водещи до намаляване на ресурсите на водоизточника и/или проектния дебит на водовземното съоръжение;
в) други дейности, водещи до влошаване качествата на добиваната вода и/или състоянието на водоизточника.

Проектът на СОЗ съдържа:


1.  резултатите от предпроектните проучвания;
2.  хидроложки и климатични данни;
3.  хидрогеоложки условия;
4.  оразмеряване на СОЗ при условията и по реда на глава втора, раздели I и II;
5.  карта в подходящ мащаб в обхвата на СОЗ с означение на:
а) границите на водния обект, от който се осъществява водовземането;
б) границите на другите повърхностни водни обекти;
в) населените места;
г) пътищата;
д) съществуващите и потенциалните източници на замърсяване, в т.ч. местата на заустване на отпадъчни води;
е) начин на земеползване;
ж) данните за горските насаждения и вида им;
з) данните за собствеността на земята;
и) границите на пояси I, II и III;
к) местата за общо ползване на водите;
л) други характерни точки в границите на водния обект нагоре по течението на реката, свързани с риск от замърсяване на водата;
6.  обяснителна записка, в която се мотивират ограниченията и забраните в отделните пояси, режимът на земеползване на селскостопанските площи;
7.  екзекутивни чертежи или проект на съоръженията с означение на най-вътрешния пояс I на санитарно-охранителната им зона;
8.  данни за капацитета и технологията на пречиствателната станция;
9.  данни за количеството и качеството на отпадъчните води в зоната и начините за тяхното пречистване и повторно използване;
10.  показатели на водата съгласно действащите нормативни изисквания към качеството на повърхностните води, предназначени за питейно-битови цели;
11.  означение на местата на вземане на водни проби от водоизточника;
12.  таксационна характеристика на земите и насажденията от горския фонд, скици от лесоустройствените карти на районите, включени в пояси I, II и III на зоната;
13.  удостоверения за категоризация, културния и почвения вид, поливността на селскостопанските площи, включени в пояс I, издадени или заверени от регионалните служби "Земя и поземлена собственост" към Министерството на земеделието и горите;
14.  мероприятия за ограничаване и ликвидиране на замърсителите в пояси II и III, в т.ч. срокове за саниране на териториите и за привеждане на заварени в тези територии дейности, които са несъвместими с определените охранителни режими в съответствие с изискванията на наредбата;
15.  указания за добрата земеделска практика по смисъла на Наредба № 2 за опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници (ДВ, бр. 87 от 2000 г.) и указания за контрол на ограничителните дейности, попадащи в границите на поясите II и III;
16.  специален проект за използване на земите в границите на пояс I, осигуряващ възстановяването, обновяването и поддържането на насажденията в тях;
17.  стойностна сметка за обезщетяване на собствениците на имоти в рамките на пояси II и III;
18.  календарен план-график за реализация на проекта.