Оценка на въздействието върху околната среда - ОВОС

Оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/ се извършва на инвестиционни предложения /ИП/ за строителство, дейности и технологии по приложения № 1 и 2 на ЗООС или техни изменения или разширения, при реализацията на които са възможни значителни въздействия върху околната среда.

Задължително се извършва ОВОС на ИП за строителство, дейности и технологии:

  • по приложение № 1 на ЗООС;
  • с трансгранично въздействие върху околната среда по приложение № 1 към чл.2 от Конвенцията по ОВОС в трансграничен контекст.

Необходимостта от извършване на ОВОС се преценява за:

  • ИП по приложение № 2 на ЗООС;
  • разширение или изменение на ИП по приложение № 2, ако това разширение или изменение може да доведе до значително отрицателно въздействие върху околната среда;
  • всяко разширение или изменение на ИП по приложение № 1 на ЗООС и приложение № 1 към чл.2 от Конвенцията по ОВОС в трансграничен контекст;
  • ИП по приложение № 1 на ЗООС, разработени изключително или предимно за развитие и изпитване на нови методи или продукти и които няма да действат повече от две години;
  • ИП по приложение № 2 на ЗООС и техните  разширения или изменения в защитени зони.

Възложителите на ИП са длъжни да информират в най-ранния етап на своето инвестиционно намерение компетентните органи и засегнатото население, като го обявяват писмено.