Закон за изменение и допълнение на Закона за опазване на земеделските земи.

В Държавен вестник, бр. 39 от 20.05.2011г. е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за опазване на земеделските земи.

Със създадената нова алинея 3 в чл. 23, изграждането и/или разширението на обекти за производство на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници, използващи фотоволтаични /слънчеви/ системи, освен когато производството на ел. енергия се използва за собствени нужди, се допуска върху неполивни земеделски земи от пета до десета категория или некатегоризуеми.

Друг съществен момент е допълнението на чл. 24 с ал. 5, която урежда сроковете в които Решението за промяна на предназначението на земеделска земя губи правно действие:

  • в тримесечен срок от съобщаването по реда на чл. 24а не е заплатена таксата по чл. 30, или
  • в тригодишен срок от влизането в сила на решението за промяна на предназначението не е поискано издаването на разрешение за строеж на обекта, или
  • в шестгодишен срок от влизането в сила на решението за промяна на предназначението изграждането на обекта не е започнало.
 

Коментари  

 
0 #2 profile 2018-10-31 18:14
Need cheap hosting? Try webhosting1st, just $10 for an year.

http://www.nonicanada.com/images/photos/2611/10/e0511b5753b80deac40dbfb1.jpg
Цитиране
 
 
0 #1 profile 2016-12-20 12:28
http://thomasrozof.com: http://thomasrozof.com
Цитиране
 

Добави коментар


Защитен код
Обнови