Увеличават се броят и площта на Защитени зони по Натура 2000

С Решение № 335 от 26 май 2011 г на Министерски съвет на РБ /обн. в ДВ бр. 41 от 31.5.2011г./ са приети изменения на списъците на защитени зони за природните местообитания на дивата флора и фауна и изменениe и допълнение на защитени зони за опазване на дивите птици.

В списъка на защитените зони за опазване на дивите птици е увеличена площта на:

 • ЗЗ "Ломовете" с код BG 0002025 - от 3 408 ха на 33 451,13 ха;
 • ЗЗ "Западни родопи" с код BG 0002063 - от 72 263,51 ха на 133 572,45 ха.

Към списъка на защитените зони за опазване на дивите птици са добавени четири нови зони с обща площ 147 589,09 ха:

 • ЗЗ "Пирин буфер" с код BG 0002126, с площ 31 801,32 ха;
 • ЗЗ "Централен Балкан буфер" с код BG 0002128, с площ 71 983,97 ха; 
 • ЗЗ "Българка" с код BG 0000339, с площ 17 970,27 ха;
 • ЗЗ "Рилски манастир" с код BG 0000496 с площ 25 833, 53 ха.

В списъка на защитени зони за природните местообитания на дивата флора и фауна, ЗЗ "Вардим" се преименува на "Остров Вардим" и площта й се увеличава от 1 104, 89 ха на 1 167, 98 ха.

 

Закон за изменение и допълнение на Закона за опазване на земеделските земи.

В Държавен вестник, бр. 39 от 20.05.2011г. е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за опазване на земеделските земи.

Със създадената нова алинея 3 в чл. 23, изграждането и/или разширението на обекти за производство на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници, използващи фотоволтаични /слънчеви/ системи, освен когато производството на ел. енергия се използва за собствени нужди, се допуска върху неполивни земеделски земи от пета до десета категория или некатегоризуеми.

Друг съществен момент е допълнението на чл. 24 с ал. 5, която урежда сроковете в които Решението за промяна на предназначението на земеделска земя губи правно действие:

 • в тримесечен срок от съобщаването по реда на чл. 24а не е заплатена таксата по чл. 30, или
 • в тригодишен срок от влизането в сила на решението за промяна на предназначението не е поискано издаването на разрешение за строеж на обекта, или
 • в шестгодишен срок от влизането в сила на решението за промяна на предназначението изграждането на обекта не е започнало.
 

13 май 2011г. Приета нова Тарифа за таксите

20.05.2011г.

С Постановление № 136 от 13 май 2011г. е приета нова Тарифа за таксите, които се събират в системата на МОСВ. /обн. ДВ, бр. 39 от 20.05.2011 г./.

Таксите за процедурите по ОВОС, Екологична оценка, Оценка за съвместимостта, Издаване, преразглеждане и актуализация на КР, Издаване  на разрешителни по Закона за водите и др. запазват своите размери.

Отпада досегашната такса в размер на 50 лв. за издаване на становище за инвестиционни предложения, които не попадат в Приложения № 1 и 2 на ЗООС.

Промеят се таксите за разрешителния и регистрационния режими по ЗУО:

 • досегашната такса от 200 лв за всяка от дейностите оползотворяване и/или обезвреждане на отпадъци, както и предварително третиране се изменя в такса в размер на 200 лв за всяка площадка поотделно;
 • таксата за транспортиране на отпадъци по чл. 12, ал.6 от ЗУО от 100 лв. се изменя на 150 лв.;
 • за издаване на регистрационен документ по чл. 12, ал.4 ЗУО, таксата от 117 лв. се изменя на 180 лв.;