По важни закони и наредби

Закони

Документи за изтегляне

Размер Тип
Закон за опазване на околната среда 907 Kb pdf
Закон за водите 11 Mb pdf

Наредби и постановления

Документи за изтегляне Размер Тип
ПМС № 154/02.02.2004 - ТАРИФА за таксите за правото на водоползване и/или разрешено ползване на воден обект 109 Kb pdf
ПМС № 253 от 20.09.2004 г. Обн. ДВ. бр.86 от 1 Октомври 2004г., изм. ДВ. бр.22 от 14 Март 2006г., изм. ДВ. бр.20 от 6 Март 2007г., изм. ДВ. бр.39 от 15 Май 2007г., изм. ДВ. бр.79 от 2 Октомври 2007г., изм. ДВ. бр.53 от 10 Юни 2008г., изм. ДВ. бр.6 от 23 Я 189 Kb pdf
Наредба Nо 1 за проучване, ползване и опазване на подземните води 6 Mb pdf
Наредба No 2 за опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници 101 Kb msword
Наредба No 3 за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване... 239 Kb pdf
Наредба No 4 за качеството на водите за рибовъдство и за развъждане на черупкови организми 778 Kb msword
Наредба No 5 за реда и начина за създаване на мрежите и за дейността... 397 Kb msword
Наредба No 6 за емисионни норми за допустимото съдържание за вредни и опасни вещества в отпадъчните води зауствани във водни обекти 1021 Kb msword
Наредба No 7 за качеството на водите за показатели и норми за определяне качеството на ... 186 Kb pdf
Наредба No 7 за условията и реда за заустване на производствени отпадъчни води в канализационните системи на населените места 168 Kb msword
Наредба No 8 за качеството на крайбрежните морски води 190 Kb msword
Наредба No 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели 258 Kb msword
Наредба No10 за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни ... 434 Kb msword
Наредба No 11 за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на съоръжения ... 94 Kb msword
Наредба No 12 за качествените изисквания към повърхностни води, предназначени ... 757 Kb msword