Комплексни разрешителни - КР

Комплексно разрешително се изисква:

  • за изграждането и експлоатацията на нови инсталации и съоръжения за категориите промишлени дейности по Приложение № 4 от ЗООС;
  • за експлоатацията на действащи инсталации и съоръжения за категориите промишлени дейности по Приложение № 4 от ЗООС;
  • при съществена промяна на действащи инсталации и съоръжения.

Комплексното разрешително съдържа:

  • емисионни норми и технически мерки, включително такива за извъннормалните условия на експлоатация;
  • задължителни мерки за опазване на въздуха, водата и почвата;
  • изисквания за мониторинг;
  • условия за ограничаване на трансграничното замърсяване;
  • допърнителни мерки за достигане на действащите норми за качество на околната среда;
  • необходимите условия, които гарантират съответствието на инсталацията с изискванията на закона.

По дефиниция на ЗООС, КР са безсрочни, но периодично - на всеки осем години, те се преразглеждат от компетентния орган. Преразглеждане на КР се предприема и по всяко време в изрично предвидените в чл. 124, ал.3 от ЗООС случаи.