Геотехническо проучване и проектиране

Геотехническото проучване и проектиране предшества процеса
на проектиране и изграждане на инженерните съоръжения.
Чрез геотехническото проучване и проектиране се прави преценка
за свойствата на земната основа като строителна среда.
То се използва за нуждите на строителството при:

 • строителство на сгради - жилищни, обществени и административни;
 • строителство на производствени обекти;
 • изграждане на високи инженерни съоръжения - комини и кули;
 • изграждане на линейни обекти - пътища и ж.п. линни;
 • изграждане на инфраструктурни обекти;
 • строителство на мостове, водостоци и каскади;
 • строителсво на хидротехнически съоръжения;
 • строителство на хидромелиоративни съоръжения;
 • проектиране на анкери и пилоти;
 • укрепване на свлачища, изграждане на
 • противосвлачищни конструкции и мероприятия при други
 • неблагоприятни физикогеоложки процеси и явления;
 • строителство на възобновяеми енергийни източници -
 • фотоволтачини инсталации и ветрогенератори;

Геотехническото проучване се осъществява чрез:
- проучване на литературни източници и архивни данни;
- оглед и картировка на района;
- проучвателни изработки - сондажи, шурфове, канави и др.

В процеса на проучване се определят:

 • брой, места и параметри на проучвателните изработки;
 • брой и вид на земните и водни проби за лабораторен анализ;

При геотехническото проучване и проектиране отделните литоложки
разновидности се обединяват в строителни почви, в зависимост
от техните геотехнически свойства.