Документи по Закон за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети

екология

Задължени по Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети /обн., ДВ, бр. 43 от 29.04.2008 г., посл. изм. бр. 98 от 14.12.2010 г., в сила от 1.01.2011 г./, са лицата извършващи дейности по:

  • Експлоатация на инсталации с КР;
  • Събиране, транспортиране, оползотворяване или обезвреждане на отпадъци - с разрешение или регистрационен документ по ЗУО;
  • Използване на водите и водните обекти, с разрешително по Закона за водите;
  • Производство, употреба, съхранение, обработка, пълнене и изпускане на химични вещества и биоциди по ЗЗВВХВП;
  • Производство, употреба, съхранение, обработка, пълнене и изпускане в околнат а среда на продукти за растителна защита по Закона за защита на растенията;
  • Превоз на опасни товари;
  • Работа с ГМО, освобождаване, пускане на пазара, пренасяне, внос, износ и транзит на ГМО;
  • Внасяне, изнасяне и транзит на отпадъци по ЗУО;
  • Управление на минни отпадъци.

Наредба № 1 от 29.10.2008 г. за вида на превантивните и оздравителните мерки в предвидените случаи от Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети и за минималния размер на разходите за тяхното изпълнение / изд. от министъра на околната среда и водите, обн., ДВ, бр. 96 от 7.11.2008 г. в сила от 7.11.2008 г./ задължава операторите, извършващи посочените по-горе дейности, да изготвят собствена оценка за възможни случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и на случаи на причинени екологични щети.